News RSS Feed fa-IR ١٤٠٠/٣/٢٦ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع ( مسئول سایت مصطفائیان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی جلسه بررسی دستور العمل نهایی نحوه تعیین اعطای امتیاز کرونا در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/74936/جلسه بررسی دستور العمل نهایی نحوه تعیین اعطای امتیاز کرونا در آزمون استخدام پیمانی ١٤٠٠/٣/٣ فرم درخواست ملاقات با معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/74560/فرم درخواست ملاقات با معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه ١٤٠٠/٢/١٣ انتصاب دکتر عباس کمالی بعنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/72087/انتصاب دکتر عباس کمالی بعنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی دانشگاه با ابلاغ دکتر وفایی معاون توسعه دانشگاه، دکتر عباس کمالی بعنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه منصوب شد. ١٣٩٩/١٠/٢٢ انتصاب دکتر عباس کمالی بعنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/72086/انتصاب دکتر عباس کمالی بعنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی دانشگاه با ابلاغ دکتر وفایی معاون توسعه دانشگاه، دکتر عباس کمالی بعنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه منصوب شد. ١٣٩٩/١٠/٢٢ بازدید معاون توسعه دانشگاه از شبکه های شیروان و فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/72001/بازدید معاون توسعه دانشگاه از شبکه های شیروان و فاروج دکتر وفایی از پروژه MRI بیمارستان شیروان و مرکز سلامت شهری تیتکانلوی فاروج بازدید کردند ١٣٩٩/١٠/١٧ بازدید معاون توسعه دانشگاه از شبکه های شیروان و فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/72002/بازدید معاون توسعه دانشگاه از شبکه های شیروان و فاروج دکتر وفایی از پروژه MRI بیمارستان شیروان و مرکز سلامت شهری تیتکانلوی فاروج بازدید کردند ١٣٩٩/١٠/١٧ بازدید معاون توسعه دانشگاه از شبکه جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71869/بازدید معاون توسعه دانشگاه از شبکه جاجرم دکتر وفایی از پروژه بخش تصویر برداری بیمارستان جاجرم بازدید کردند ١٣٩٩/١٠/١٠ بازدید معاون توسعه دانشگاه از شبکه جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71868/بازدید معاون توسعه دانشگاه از شبکه جاجرم دکتر وفایی از پروژه بخش تصویر برداری بیمارستان جاجرم بازدید کردند ١٣٩٩/١٠/١٠ بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان پورسینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71701/بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان پورسینا دکتر وفایی از پروژه 32 به 64 تخت خوابی پورسینا بازدید کردند ١٣٩٩/١٠/١ بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان پورسینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71700/بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان پورسینا دکتر وفایی از پروژه 32 به 64 تخت خوابی پورسینا بازدید کردند ١٣٩٩/١٠/١ دیدار مدیران حوزه توسعه با معاون توسعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71380/دیدار مدیران حوزه توسعه با معاون توسعه دانشگاه مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه در نخستین روز شروع به کار معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، با دکتر وفایی دیدار داشتند ١٣٩٩/٩/١٨ دیدار مدیران حوزه توسعه با معاون توسعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71379/دیدار مدیران حوزه توسعه با معاون توسعه دانشگاه مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه در نخستین روز شروع به کار معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، با دکتر وفایی دیدار داشتند. ١٣٩٩/٩/١٨ انتصاب دکتر فرهاد وفایی بعنوان معاون توسعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71355/انتصاب دکتر فرهاد وفایی بعنوان معاون توسعه دانشگاه با ابلاغ دکتر هاشمی ریاست محترم دانشگاه، دکتر فرهاد وفایی بعنوان معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر عباسی تقدیر و تشکر شد ١٣٩٩/٩/١٧ انتصاب دکتر فرهاد وفایی بعنوان معاون توسعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71354/انتصاب دکتر فرهاد وفایی بعنوان معاون توسعه دانشگاه با ابلاغ دکتر هاشمی ریاست محترم دانشگاه، دکتر فرهاد وفایی بعنوان معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر عباسی تقدیر و تشکر شد ١٣٩٩/٩/١٧ انتصاب مجدد "آذری " ذیحساب و مدیر امور مالی دانشگاه به عضویت کمیته فنی و تخصصی مالی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71131/انتصاب مجدد "آذری " ذیحساب و مدیر امور مالی دانشگاه به عضویت کمیته فنی و تخصصی مالی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور انتصاب مجدد "آذری " ذیحساب و مدیر امور مالی دانشگاه به عضویت کمیته فنی و تخصصی مالی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور با پیشنهاد رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت وابلاغ دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی " آذری" ذیحساب و مدیر امور مالی دانشگاه برای یکسال دیگر به عضویت کمیته فنی و تخصصی موضوع ماده ۱۰۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور منصوب شد. در بخشی ابلاغ ایشان آمده است؛ شایسته است با توجه به سیاستهای وزارت متبوع،در پایش مستمر نظام سلامت و آموزش پزشکی و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در هماهنگی با دبیرخانه کمیته مزبور که در مرکز بودجه و پایش عملکرد این معاونت مستقر می باشد نسبت به انجام وظایف محوله ، به خصوص تقویت کنترلهای داخلی و ... اقدام نمایید. ١٣٩٩/٩/٥ انتصاب مجدد "آذری " ذیحساب و مدیر امور مالی دانشگاه به عضویت کمیته فنی و تخصصی مالی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/71130/انتصاب مجدد "آذری " ذیحساب و مدیر امور مالی دانشگاه به عضویت کمیته فنی و تخصصی مالی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور انتصاب مجدد "آذری " ذیحساب و مدیر امور مالی دانشگاه به عضویت کمیته فنی و تخصصی مالی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور با پیشنهاد رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت وابلاغ دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی " آذری" ذیحساب و مدیر امور مالی دانشگاه برای یکسال دیگر به عضویت کمیته فنی و تخصصی موضوع ماده ۱۰۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور منصوب شد. در بخشی ابلاغ ایشان آمده است؛ شایسته است با توجه به سیاستهای وزارت متبوع،در پایش مستمر نظام سلامت و آموزش پزشکی و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در هماهنگی با دبیرخانه کمیته مزبور که در مرکز بودجه و پایش عملکرد این معاونت مستقر می باشد نسبت به انجام وظایف محوله ، به خصوص تقویت کنترلهای داخلی و ... اقدام نمایید. ١٣٩٩/٩/٥ برگزاری جلسه تصمیم گیری و جمع بندی نیروهای مورد نیاز مراکز جدید کرونای استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/70760/برگزاری جلسه تصمیم گیری و جمع بندی نیروهای مورد نیاز مراکز جدید کرونای استان برگزاری جلسه تصمیم گیری و جمع بندی نیروهای مورد نیاز مراکز جدید کرونای استان با حضور معاون توسعه و درمان دانشگاه،ریاست بیمارستان امام حسن(ع)،مدیر منابع انسانی، مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه و کارشناسان مرتبط هر دو حوزه درمان و توسعه ١٣٩٩/٨/٢٠ برگزاری جلسه تصمیم گیری و جمع بندی نیروهای مورد نیاز مراکز جدید کرونای استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/70759/برگزاری جلسه تصمیم گیری و جمع بندی نیروهای مورد نیاز مراکز جدید کرونای استان برگزاری جلسه تصمیم گیری و جمع بندی نیروهای مورد نیاز مراکز جدید کرونای استان با حضور معاون توسعه و درمان دانشگاه،ریاست بیمارستان امام حسن(ع)،مدیر منابع انسانی، مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه و کارشناسان مرتبط هر دو حوزه درمان و توسعه ١٣٩٩/٨/٢٠ دومین جلسه کمسیون مشاغل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/70668/دومین جلسه کمسیون مشاغل دانشگاه دومین جلسه کمسیون مشاغل سال 99 دانشگاه با حضور معاون توسعه ، مدیران و کارشناسان حوزه معاونت توسعه دانشگاه در تالار اندیشه برگزار شد ١٣٩٩/٨/١٢ بازدید از محوطه هلی پورت و پایگاه اورژانس دکتر شادلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69935/بازدید از محوطه هلی پورت و پایگاه اورژانس دکتر شادلو معاون توسعه دانشگاه از هلی پورت واقع در بیمارستان امام علی(ع) بازدید کردند ١٣٩٩/٧/١٢ دومین جلسه نقل و انتقالات سال 99 دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69868/دومین جلسه نقل و انتقالات سال 99 دانشگاه دومین جلسه کمیته نقل و انتقالات سال 99 دانشگاه با حضور معاونین دانشگاه، جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی برگزار گردید. ١٣٩٩/٧/٨ جلسه کمیته جذب بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69794/جلسه کمیته جذب بهورز جلسه کمیته جذب بهورز با حضور معاون توسعه و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه در محل سالن جلسات شهید رجائی برگزار شد ١٣٩٩/٧/٧ بازدید معاون توسعه دانشگاه از واحدهای شبکه شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69789/بازدید معاون توسعه دانشگاه از واحدهای شبکه شیروان دکتر عباسی به همراه مدیران فنی و بودجه دانشگاه از واحدهای شبکه شیروان بازدید کردند ١٣٩٩/٧/٦ بازدید از آبیاری فضای سبز و محوطه سازی پردیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69506/بازدید از آبیاری فضای سبز و محوطه سازی پردیس دانشگاه بازدید دکتر عباسی معاون توسعه دانشگاه به همراهی مدیران پشتیبانی و فنی از وضعیت محوطه سازی و آبیاری فضای سبز بیمارستان امام حسن(ع) و پردیس دانشگاه ١٣٩٩/٦/٢٤ بازدید معاون توسعه دانشگاه از ساختمان فاوای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69408/بازدید معاون توسعه دانشگاه از ساختمان فاوای دانشگاه دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه به همراه مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی از ساختمان فاوای دانشگاه بازدید کردند. در حاشیه این بازدید از ساختمان قرارگیری سرور دانشگاه و پانسیون های نوساز واقع در بیمارستان امام علی(ع) بازدید بعمل آمد. ١٣٩٩/٦/١٨ بازدید معاون توسعه دانشگاه از ساختمان فاوای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69407/بازدید معاون توسعه دانشگاه از ساختمان فاوای دانشگاه بازدید معاون توسعه دانشگاه از ساختمان فاوای دانشگاه ١٣٩٩/٦/١٨ جلسه شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69362/جلسه شورای مدیران جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه با حضور دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و مدیران این حوزه برگزار شد ١٣٩٩/٦/١٧ جلسه شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69361/جلسه شورای مدیران جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه با حضور دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و مدیران این حوزه برگزار شد ١٣٩٩/٦/١٧ جلسه کمیته آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69324/جلسه کمیته آزمون برگزاری جلسه کمیته آزمون در محل دفتر معاونت توسعه دانشگاه ١٣٩٩/٦/١٥ جلسه کمیته آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69322/جلسه کمیته آزمون برگزاری جلسه کمیته آزمون در محل دفتر معاونت توسعه دانشگاه ١٣٩٩/٦/١٥ برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین در محوطه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69321/برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین در محوطه دانشگاه حضور پرشور همکاران ستاد دانشگاه در مراسم عزاداری بمناسبت ایام محرم در محوطه ستاد ١٣٩٩/٦/١٥ برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین در محوطه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69319/برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین در محوطه دانشگاه حضور پرشور همکاران ستاد دانشگاه در مراسم عزاداری بمناسبت ایام محرم در محوطه ستاد ١٣٩٩/٦/١٥ روز کارمند گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69153/روز کارمند گرامی باد پیام تبریک دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه بمناسبت روز کارمند ١٣٩٩/٦/٤ روز کارمند گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69152/روز کارمند گرامی باد پیام تبریک دکتر عباسی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه بمناسبت روز کارمند ١٣٩٩/٦/٤ افتتاح بخش ICU بیمارستان جوادالائمه جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69130/افتتاح بخش ICU بیمارستان جوادالائمه جاجرم حضور دکتر عباسی معاون توسعه دانشگاه در مراسم افتتاح بخش ICU بیمارستان جوادالائمه جاجرم ١٣٩٩/٦/٣ افتتاح بخش ICU بیمارستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69129/افتتاح بخش ICU بیمارستان جاجرم حضور دکتر عباسی معاون توسعه دانشگاه در مراسم افتتاحیه بخش ICU بیمارستان جوادالائمه جاجرم ١٣٩٩/٦/٣ روز پزشک گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69127/روز پزشک گرامی باد تبریک مدیران و همکاران حوزه معاونت توسعه به دکتر عباسی معاون توسعه دانشگاه بمناسبت روز پزشک ١٣٩٩/٦/٣ روز پزشک گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/69126/روز پزشک گرامی باد تبریک مدیران و همکاران حوزه معاونت توسعه به دکتر عباسی معاون توسعه دانشگاه به مناسبت روز پزشک ١٣٩٩/٦/٣ جلسه بررسی مشکلات حوزه فاوای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/68800/جلسه بررسی مشکلات حوزه فاوای دانشگاه جلسه بررسی مشکلات حوزه فاوای دانشگاه با حضور معاون توسعه دانشگاه و مهندس حیدرپور مدیر فاوای دانشگاه در محل دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد ١٣٩٩/٥/٢٢ جلسه بررسی وضعیت بیمارستان بنت الهدی(س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/68797/جلسه بررسی وضعیت بیمارستان بنت الهدی(س) جلسه بررسی وضعیت بیمارستان بنت الهدی(س) با حضور معاون توسعه دانشگاه و دکتر مافی نژاد ریاست بیمارستان بنت الهدی(س) در محل دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد ١٣٩٩/٥/٢٢ جلسه بررسی مشکلات حوزه اورژانس استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/68796/جلسه بررسی مشکلات حوزه اورژانس استان جلسه بررسی مشکلات حوزه اورژانس استان با حضور معاون توسعه دانشگاه و دکتر دولت آبادی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و کارشناسان مرکز اورژانس پیش بیمارستانی در محل دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید ١٣٩٩/٥/٢٢ جلسه بررسی مشکلات مالی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/68382/جلسه بررسی مشکلات مالی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان جلسه بررسی مشکلات مالی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان با حضور معاون توسعه،رئیس بیمارستان و کارشناسان بیمارستان در محل دفتر معاون توسعه دانشگاه ١٣٩٩/٤/٣٠ جلسه بررسی مشکلات شبکه مانه و سملقان و بیمارستان آشخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/68380/جلسه بررسی مشکلات شبکه مانه و سملقان و بیمارستان آشخانه جلسه بررسی مشکلات شبکه مانه و سملقان و بیمارستان آشخانه در محل دفتر معاون توسعه دانشگاه با حضور رئیس شبکه مانه و سملقان و حضور کارشناسان شبکه ١٣٩٩/٤/٣٠ برگزاری جلسه ترک تشریفات بخش قلب باز بیمارستان امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/68284/برگزاری جلسه ترک تشریفات بخش قلب باز بیمارستان امام حسن(ع) جلسه ترک تشریفات جهت واگذاری بخش قلب باز بیمارستان امام حسن(ع) به بخش خصوصی در سالن اجتماعات شهید رجائی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٩/٤/٢٤ اولین جلسه کمیته نقل و انتقالات سال 99 دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/68212/اولین جلسه کمیته نقل و انتقالات سال 99 دانشگاه اولین جلسه کمیته نقل و انتقالات سال 99 دانشگاه برگزار شد ١٣٩٩/٤/٢١ بازدید دکتر عباسی از بیمارستان بنت الهدی(س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/67966/بازدید دکتر عباسی از بیمارستان بنت الهدی(س) معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از بیمارستان بنت الهدی(س) بازدید کردند ١٣٩٩/٤/٩ جلسه هم اندیشی و خرید متمرکز اقلام حفاظتی مقابله با ویروس کوئید19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/67788/جلسه هم اندیشی و خرید متمرکز اقلام حفاظتی مقابله با ویروس کوئید19 جلسه هم اندیشی و خرید متمرکز اقلام حفاظتی جهت مقابله با ویروس کوئید19 در حوزه بهداشت، با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و معاون بهداشتی دانشگاه در محل دفتر معاونت توسعه برگزار شد ١٣٩٩/٤/١ جلسه بررسی وضعیت آبیاری قطره ای پردیس دانشگاه و بیمارستان امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/67274/جلسه بررسی وضعیت آبیاری قطره ای پردیس دانشگاه و بیمارستان امام حسن(ع) جلسه بررسی آبیاری قطره ای پردیس دانشگاه و بیمارستان امام حسن(ع) با حضور دکتر عباسی، معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه و آقا ی آرام،مدیر پشتیبانی دانشگاه و جمعی از کارشناسان فنی در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید ١٣٩٩/٣/١١ برگزاری سومین جلسه کمیته نظارت با حضور معاونین توسعه و غذا و دارو،نماینده معاون درمان،رئیس اداره بازرسی،نماینده حراست،مدیران پشتیبانی و مالی دانشگاه در محل دفتر معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/67273/برگزاری سومین جلسه کمیته نظارت با حضور معاونین توسعه و غذا و دارو،نماینده معاون درمان،رئیس اداره بازرسی،نماینده حراست،مدیران پشتیبانی و مالی دانشگاه در محل دفتر معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه برگزاری سومین جلسه کمیته نظارت با حضور معاونین توسعه و غذا و دارو،نماینده معاون درمان،رئیس اداره بازرسی،نماینده حراست،مدیران پشتیبانی و مالی دانشگاه در محل دفتر معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه ١٣٩٩/٣/١١ ملاقات رئیس بیمارستان جاجرم با معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه در خصوص مسائل بیمارستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/67271/ملاقات رئیس بیمارستان جاجرم با معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه در خصوص مسائل بیمارستان جاجرم ملاقات رئیس بیمارستان جاجرم با معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه در خصوص مسائل بیمارستان جاجرم ١٣٩٩/٣/١١ بازدید دکتر عباسی از پردیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/67070/بازدید دکتر عباسی از پردیس دانشگاه دکتر عباسی از وضعیت محوطه سازی و فضای سبز پردیس دانشگاه بازدید کردند ١٣٩٩/٢/٣١ تبریک معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه به مسئول روابط عمومی معاونت به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66971/تبریک معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه به مسئول روابط عمومی معاونت به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات تبریک معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه به مسئول روابط عمومی معاونت به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات ١٣٩٩/٢/٢٧ تبریک روز روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66965/تبریک روز روابط عمومی پیام تبریک به مناسبت فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات ١٣٩٩/٢/٢٧ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66941/لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ١٣٩٩/٢/٢٤ ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66822/ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک ١٣٩٩/٢/٢٠ جلسه با مدیر فنی و پیمانکار پروژه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66652/جلسه با مدیر فنی و پیمانکار پروژه دانشگاه برگزاری جلسه با مدیر فنی و پیمانکار پروژه دانشگاه در خصوص رفع مشکلات موجود در پروژه ها ١٣٩٩/٢/١٣ جلسه پویش مساوات و همدلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66649/جلسه پویش مساوات و همدلی برگزاری جلسه پویش مساوات و همدلی جهت مساعدت به بیماران بی بضاعت مبتلا به کرونا ١٣٩٩/٢/١٣ جلسه کمیته خریدهای ضروری جهت مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66537/جلسه کمیته خریدهای ضروری جهت مقابله با بیماری کرونا برگزاری جلسه کمیته خریدهای ضروری جهت مقابله با بیماری کرونا در دفتر معاون توسعه دانشگاه با حضور معاونین محترم توسعه و غذا و دارو، مدیران محترم حراست، بازرسی، مالی، پشتیبانی و کارشناسان مالی دانشگاه ١٣٩٩/٢/٨ پیام تبریک حلول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66456/پیام تبریک حلول ماه مبارک رمضان پیام تبریک معاون توسعه دانشگاه به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ١٣٩٩/٢/٦ تقدیر جناب آقای آریا مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از مدیر بودجه دانشگاه جناب آقای روح الله نادرمحمدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66281/تقدیر جناب آقای آریا مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از مدیر بودجه دانشگاه جناب آقای روح الله نادرمحمدی تقدیر جناب آقای آریا مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از مدیر بودجه دانشگاه جناب آقای روح الله نادرمحمدی ١٣٩٩/١/٣٠ پیام تبریک معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/66134/پیام تبریک معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پیام تبریک معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٩/١/٢٣ پیام تسلیت معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه در پی شهادت آقای دکتر یحیوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/65979/پیام تسلیت معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه در پی شهادت آقای دکتر یحیوی ١٣٩٩/١/١٦ سال نو مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/65692/سال نو مبارک حلول سال نو و فرارسیدن بهار پرطراوت که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می‌باشد را به تمامی همکاران دانشگاه تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داریم ١٣٩٩/١/١ تقدیر معاون توسعه دانشگاه از تمامی پزشکان و پرستاران عرصه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/65253/تقدیر معاون توسعه دانشگاه از تمامی پزشکان و پرستاران عرصه سلامت تقدیر معاون توسعه دانشگاه از تمامی پزشکان و پرستاران عرصه سلامت ١٣٩٨/١٢/١٠ روز مهندس بر تمامی مهندسان مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/65172/روز مهندس بر تمامی مهندسان مبارک ١٣٩٨/١٢/٥ دعوت معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه از تمامی همکاران جهت شرکت در انتخابات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/65016/دعوت معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه از تمامی همکاران جهت شرکت در انتخابات دعوت معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه از تمامی همکاران جهت شرکت در انتخابات ١٣٩٨/١١/٢٨ میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) بر همه همکاران مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64966/میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) بر همه همکاران مبارک باد سالروز میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان بر همه همکاران مبارک باد ١٣٩٨/١١/٢٦ جلسه هماهنگی سفر وزیر محترم بهداشت و معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به استان با حضور معاون و مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64914/جلسه هماهنگی سفر وزیر محترم بهداشت و معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به استان با حضور معاون و مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه جلسه هماهنگی سفر وزیر محترم بهداشت و معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به استان با حضور معاون و مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه ١٣٩٨/١١/٢١ دعوت معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه از همکاران محترم دانشگاه جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64912/دعوت معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه از همکاران محترم دانشگاه جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه از همکاران محترم دانشگاه جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ١٣٩٨/١١/٢١ جلسه بررسی مشکلات ct scan بیمارستان امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64833/جلسه بررسی مشکلات ct scan بیمارستان امام حسن(ع) جلسه بررسی مشکلات ct scan بیمارستان امام حسن(ع) با حضور معاون توسعه،مدیر بودجه و مالی دانشگاه،ریاست بیمارستان امام حسن و کارشناسان معاونت درمان و مدیرعامل شرکت مپنا تبسم ١٣٩٨/١١/١٩ دهه فجر مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64656/دهه فجر مبارک حق آمد و باطل نابود شد به درستی که باطل خود سزاوار محو و نابودی است ١٣٩٨/١١/١٢ إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64644/إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به همکار ارجمند جناب آقای مهندس اسدی،مدیر محترم حراست دانشگاه و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم. امید است خداوند متعال روح این عزیز سفر کرده را در جوار رحمت واسعه خود مأوا دهد و به عموم بازماندگان صبر، اجر و دوام توفیق کرامت فرماید. ١٣٩٨/١١/١٠ جلسه بررسی مشکلات پروژه های مراکز جامع سلامت مصوب سفر ریاست محترم جمهور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64625/جلسه بررسی مشکلات پروژه های مراکز جامع سلامت مصوب سفر ریاست محترم جمهور جلسه بررسی مشکلات پروژه های مراکز جامع سلامت مصوب سفر ریاست محترم جمهور برگزار گردید ١٣٩٨/١١/٨ برگزاری کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64573/برگزاری کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد ١٣٩٨/١١/٦ برگزاری جلسه کمیته تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64584/برگزاری جلسه کمیته تجهیزات پزشکی جلسه کمیته تجهیزات پزشکی دانشگاه در دفتر معاونت توسعه در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید ١٣٩٨/١١/٦ برگزاری پیش جلسه هیات امنا با حضور معاون و مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64430/برگزاری پیش جلسه هیات امنا با حضور معاون و مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه برگزاری پیش جلسه هیات امنا با حضور معاون و مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه ١٣٩٨/١٠/٢٥ برگزاری سومین جلسه کمیته نقل و انتقالات سال 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64396/برگزاری سومین جلسه کمیته نقل و انتقالات سال 98 سومین جلسه کمیته نقل و انتقالات سال 98 دانشگاه در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید ١٣٩٨/١٠/٢٣ برگزاری ویدیو کنفرانس سازمان برنامه و بودجه کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64398/برگزاری ویدیو کنفرانس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزاری وبینار سازمان برنامه و بودجه کشور در دفتر معاون توسعه دانشگاه ١٣٩٨/١٠/٢٣ مراسم اقامه دسته عزاداری در سوگ شهادت حاج قاسم سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64177/مراسم اقامه دسته عزاداری در سوگ شهادت حاج قاسم سلیمانی حضور معاون توسعه دانشگاه و همکاران معاونت توسعه در مراسم عزاداری شهادت حاج قاسم سلیمانی ١٣٩٨/١٠/١٥ ‏شهادت، جامه‌ای بود که جز آن، برازنده حاج قاسم نبود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://poshtibani.nkums.ac.ir/Content/64086/‏شهادت، جامه‌ای بود که جز آن، برازنده حاج قاسم نبود ‏شهادت، جامه‌ای بود که جز آن، برازنده حاج قاسم نبود ١٣٩٨/١٠/١٤