ماموریت و اهداف


وظایف اجرایی :

-تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

-سامان دهی منابع انسانی دانشگاه از نظر کمی و کیفی با رعایت ضوابط و مقررات اداری

-نظارت و اجرای نقشه اصلاح نظام اداری

-نظارت بر تدوین بودجه دانشگاه وابلاغ وتوزیع بودجه واعتبارات واحدهای دانشگاه

-نظارت بر تفاهم نامه های بودجه ای و عملکرد بودجه ای واحدها

-برنامه ریزی جهت افزایش انضباط مالی

-برنامه ریزی جهت افزایش درآمدها و کاهش هزینه های مالی

-نظارت بر زنجیره تامین وتهیه کالا وخدمات وکاهش هزینه های غیر ضروری

-نظارت بر توسعه، تکمیل وارتقاء فضاهای بهداشتی، درمانی، آموزشی وپژوهشی دانشگاه

-توسعه وترویج مفاهیم تحول در دانشگاه

-نظارت بر ساختار سازمانی و رعایت تشکیلات مصوب دانشگاه در واحدهای تابعه

 

وظایف سرپرستی :

 -نظارت بر برنامه ریزی تدوین و اجرای برنامه های مدیریت های معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

 -نظارت و برنامه ریزی در بکارگیری منابع انسانی دانشگاه

-نظارت وبرنامه ریزی وهماهنگی در واگذاری واحدها وخدمات به بخش خصوصی

-نظارت وبرنامه ریزی و هماهنگی در توسعه منابع فیزیکی دانشگاه

-نظارت وبرنامه ریزی وهماهنگی در افزایش درآمدهاو کاهش هزینه های دانشگاه

 

وظایف مربوط به آموزش:

  -نظارت بر برنامه ریزی پژوهشی و اجرای برنامه های آموزشی، ارتقاء دانش و مهارت کارکنان دانشگاه

 -نظارت بر تدوین برنامه های پژوهشی برای بررسی وضعیت منابع انسانی، مالی، بودجه ای و تشکیلات دانشگاه

-نظارت بر احصاء و بازمهندسی فرایندهای دانشگاه

-بکارگیری فناوری های نوین در واحدهای تابعه دانشگاهجستجو
اطلاعیه 1 (۱۴۵۳۶ بازدید)
مرخصی زایمان (۶۰۰۱ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۳۵۰۹ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۳۰۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...