میز خدمت


ردیف

نام فرایند (لینک فرایند )

شناسنامه خدمت

اطلاع رسانی

نوع خدمت


 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

ارائه خدمت الکترونیکی به شهروندان

1

ارتقاء رتبه شغلی عالی

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

 

2

اعمال مدرک تحصیلی

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

*

*

3

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

-

*

عکس

4

بکارگیری نیروهای مشمول طرح پزشکان و پیراپزشکان

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

-

*

عکس

5

نقل و انتقالات کارکنان دانشگاه

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

-

*

عکس

6

ثبت نامه های صادره و وارده

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

*

*

عکس

7

ثبت تجربه مدیران
و کارشناسان سلامت

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

-

*

عکس

8

ثبت گواهینامه های آموزشی
 طی شده در خارج از دانشگاه

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

-

*

عکس

9

 ایجاد،حذف،تبدیل و تغییر عنوان پستهای سازمانی

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

-

*

عکس

10

 ارتقاء طبقه شغلی

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

-

*

عکس

 جستجو
اطلاعیه 1 (۱۴۵۳۶ بازدید)
مرخصی زایمان (۶۰۰۱ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۳۵۰۹ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۳۰۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...