شرح وظایف مسئول دفتر


 

ـ انجام امور دفتری و اداری در رابطه با ارتباطات داخلی، استانی و وزارت متبوع

ـ دریافت مکاتبات واحدهای تابعه و ارجاع آن به معاون محترم توسعه دانشگاه

ـ صدور ابلاغ ها

ـ انجام امور مزایای نامستمر مدیران دانشگاه

ـ تنظیم برنامه های کاری و جلسات و ملاقات ها

ـ پاسخگوئی و ارائه مشاوره به ارباب رجوع و تماس های مردمی

ـ خلاصه نمودن گزارش های واصله و ارایه آن برای مطالعه سرپرست مربوط

ـ آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی

ـ ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذی ربط و  واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین 

شده و در صورت لزوم پیگیری آنها

:امور عمومی و جاری 

ـ انجام اقدامات لازم در زمینه نگهد اری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل خای مخصوص

ـ دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها

در رایانه یا دفاتر مربوط

ـ تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به

صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ

...ـ استفاده از نرم افزارهای پردازش  متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و 

ـ تهیه گزارش های مورد نیاز حسب مورد

ـ انجام امور محوله

 جستجو
اطلاعیه 1 (۱۴۵۳۶ بازدید)
مرخصی زایمان (۶۰۰۱ بازدید)
دستور العمل حقوقی (۳۵۰۹ بازدید)
قانون نظام هماهنگ (۳۰۶۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...